Lejebetingelser

 • 1.1 Lejeaftale er bindende for begge parter, når 1. rate er betalt. Lejeaftalen indgås mellem udlejer og lejer. Aftalen gælder for den aftalte lejeperiode og omfatter et feriehus med alt, hvad dertil hører.

 • 1.2 Lejen afregnes normalt i 2 rater. Første rate betales senest 4 dage efter bestillingen. Anden rate betales 42 dage før ankomst. Sammen med første rate betales også evt. sygdom/afbestillingsforsikring/indboforsikring. Denne forsikring er ikke obligatorisk. Sammen med anden rate, betales evt. bestilt slutrengøring og sengelinned. Bestilles opholdet indenfor 45 dage før ankomst, betales hele lejen, bestillingsgebyr samt evt. forsikring og sengelinned indenfor 4 dage. Der opkræves et bestillingsgebyr på kr. 145,- pr. lejebevis. Rater kan betales online med kredit- og debitkort efter bestilling. Ved betaling online trækkes pengene straks fra det benyttede kort.

 • 1.3 Lejeaftalen gælder for det i aftalen nævnte maksimale personantal. Med sin underskrift bekræfter lejer, at han underskriver på sine og de andre i aftalen angivne deltageres vegne. Alle deltagere hæfter i fællesskab for opfyldelsen af lejeaftalen.

 • 1.4 Der udlejes fra lørdag til lørdag. Kun uden for højsæsonen og på helligdage kan der laves særaftaler vedr. ankomst og afrejse. Lejemålet starter kl. 15.00 på ankomstdagen og slutter
 • - kl. 10.00 hvis lejer selv udfører slutrengøring
 • - kl. 9.00 hvis lejer har bestilt slutrengøring hos DanWest
 • Såfremt lejer flytter ind tidligere end kl. 15.00, har lejer ikke krav på godtgørelse i tilfælde af f.eks. mangelfuld rengøring.

 • 2.1 Lejer er ansvarlig for feriehuset og forpligter sig til at behandle inventaret skånsomt. Inventaret må kun benyttes i forbindelse med lejemålet. Lejer hæfter i forbindelse med skader, som forvoldes under hans ophold.

 • 2.2 Det i lejeaftalen anførte maksimale personantal må ikke overskrides uden at udlejer har givet tilladelse hertil. Der må ikke opstilles telte eller campingvogne på feriehusets grund.

 • 2.3 Husdyr, især hunde og katte, må kun medbringes, hvis udlejer har givet tilladelse hertil.

 • 2.4 Der betales som udgangspunkt ikke depositum. Ved poolhuse betales dog depositum på mellem kr 1.800,- og kr 2.200,- pr. ophold. Depositum er til sikkerhed for nøgle, rengøring og ekstra omkostninger på stedet og refunderes senest 14 dage efter lejemålets ophør, forudsat huset blev efterladt i rengjort stand og uden skader. Depositum betales sammen med 2. rate af lejebeløbet. I specielle tilfælde, f.eks. ved ungdomsgrupper og grupperejser, forbeholder udlejer sig ret til at opkræve ekstra depositum på kr 2.500 til kr 5.000 pr ophold, forlange at lejer bestiller rengøring samt forlange at lejer tilkøber Ferieboligforsikring hos DanWest Feriehusudlejning.

 • 2.5 Lejer skal straks melde eventuelle skader til udlejer eller husets ejer. Ved en forsinket meddelelse har udlejer eller husets ejer krav på at få erstattet eventuelle følgeskader, bl.a. nødvendige betalinger til den efterfølgende lejer, hvis vedkommende kræver erstatning for en skade, som den foregående lejer ikke har meldt til udlejer eller husets ejer. Ved lejemålets ophør skal lejer aflevere nøglen, hvor han har modtaget den.

 • 2.6 Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til renholdelse af det lejede sommerhus og skal ved lejemålets afslutning overlade dette i ryddelig og rengjort stand. Evt. nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. Slutrengøring af sommerhuset kan mod betaling bestilles hos DanWest Feriehusudlejning. Det er ikke tilladt lejer, af hensyn til DanWest Feriehusudlejnings ansvar over for ejeren af det lejede sommerhus, at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand. Dette er gældende fra den 20. juni 2010.

 • 3.1 Eventuelle skader og mangler skal meldes straks og senest 24 timer efter at de er opdaget. Lejer kan kræve hjælp, men skal i denne forbindelse give udlejer eller husets ejer en rimelig frist til at afhjælpe skaden eller manglen. Såfremt der ikke sker en afhjælpning inden for en rimelig frist, har lejer krav på en reduktion i lejeprisen.
  Hvis der ved en reklamation ikke kan findes en tilfredsstillende løsning med udlejeren, har lejeren mulighed for at forelægge sagen for Feriehusudlejernes Brancheforening eller EU’s Klagenævn.

 • 3.2 Telefoniske reklamationer skal straks meddeles udlejer.

 • 3.3 For sene reklamationer anerkendes ikke af udlejer eller husets ejer og berettiger ikke til kompensation.

 • 3.4 Skader og mangler kan ikke meldes efter lejemålets ophør.

 • 3.5 Der er ingen garanti mod forekomsten af insekter, hvepse, ørentvister el. lign. Udlejer eller husets ejer sørger for afhjælpning inden for mulighedernes grænser.

 • 4.1 En eventuel annullering af lejeaftalen skal ske skriftligt. Annulleringer modtaget pr. e-mail er først gyldige, når udlejer bekræfter annulleringen overfor lejer. Annulleringer modtages også pr. anbefalet brev.
  I så fald er annulleringsgebyrerne som følger:
  - Annulering indtil 90 dage før lejemålets begyndelse: 10% af lejebeløbet, dog mindst 400,- kr.
  - Annullering 89-60 dage før lejemålets begyndelse: 25% af lejebeløbet.
  - Annullering 59-35 dage før lejemålets begyndelse: 50% af lejebeløbet.
  - Annullering 34-21 dage før lejemålets begyndelse: 75% af lejebeløbet.
  - Annullering fra 20 dage før lejemålets begyndelse: 100% af lejebeløbet.
  I tilfælde af annullering af opholdet forefalder ovennævnte gebyrer samt forsikrings- og bestillingsgebyret.

 • 4.2 Lejer er altid berettiget til efter aftale med udlejer at overdrage lejeaftalen til en ny lejer.

 • 4.3 I tilfælde af force majeure som bl.a. krig og strejke er udlejer berettiget til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning.

 • 5.1 Såfremt en eller flere af DanWests betingelser i lejeaftalen ikke er gældende, sættes de andre lejebetingelser ikke ud af kraft.

 • 5.2 De af udlejer fastsatte priser er under forbehold for eventuelle kursændringer, trykfejl el. lign. Forkerte oplysninger i tilbuddene og priserne berettiger lejer til at fratræde aftalen.

 • 5.3 Værneting for begge parter er Herning, Danmark.
 • 6.1 Lodbjerg Hede - Omlægning af kloaknet 2021

  I løbet af 2021 omlægges alle feriehuse i Lodbjerg Hede til offentlig kloakering, hvilket medfører en del gravearbejde i området. Hvor og hvornår der graves er endnu ukendt, så det er ikke muligt at give dato og tider for, hvor og hvornår gæster i de enkelte feriehuse påvirkes. Så snart vi modtager oplysninger fra entreprenøren giver vi besked til de påvirkede gæster ift. hvordan ferien evt. påvirkes.