Lejebetingelser

1.1 Lejeaftalen er bindende for begge parter, når 1. rate er betalt. Lejeaftalen indgås mellem udlejer og lejer. Aftalen gælder for den aftalte lejeperiode og omfatter et feriehus med alt, hvad dertil hører.

1.2 Lejen afregnes normalt i 2 rater. Første rate betales senest 4 dage efter bestillingen. Anden rate betales 42 dage før ankomst. Sammen med første rate betales også bestillingsgebyr og evt. sygdoms-/afbestillings-/indbo-forsikring. Denne forsikring er ikke obligatorisk. Sammen med anden rate betales evt. bestilt slutrengøring og sengelinned. Bestilles opholdet inden for 45 dage før ankomst, betales hele lejen, bestillingsgebyr samt evt. forsikring og sengelinned inden for 4 dage. Der opkræves et bestillingsgebyr pr. lejebevis. Rater kan betales online med kredit- og debitkort efter bestilling. Ved betaling online trækkes pengene straks fra det benyttede kort. Hvis betalingsfristerne ikke overholdes, forbeholder udlejer sig retten til (uden varsel) at betragte det som lejers annullering af kontrakten. Annulleringen vil i dette tilfælde afregnes efter de i lejebetingelserne fastsatte annulleringssatser jf. pkt 4.1.

1.3 Lejeaftalen gælder for det i aftalen nævnte maksimale personantal. Med sin underskrift bekræfter lejer, at lejer underskriver på sine og de andre i aftalen angivne deltageres vegne. Alle deltagere hæfter i fællesskab for opfyldelsen af lejeaftalen.

1.4 Der udlejes fra lørdag til lørdag, for nogle huse fredag til fredag. Kun uden for højsæsonen og på helligdage kan der laves særaftaler vedr. ankomst og afrejse. Lejemålet starter kl. 15.00 på ankomstdagen og slutter
- kl. 10.00 hvis lejer selv udfører slutrengøring
- kl. 9.00 hvis lejer har bestilt slutrengøring hos DanWest
Såfremt lejer flytter ind tidligere end kl. 15.00, har lejer ikke krav på godtgørelse i tilfælde af f.eks. mangelfuld rengøring.

2.1 Lejer er ansvarlig for feriehuset og forpligter sig til at behandle inventaret skånsomt. Inventaret må kun benyttes i forbindelse med lejemålet. Lejer hæfter for skader, som forvoldes under lejers ophold. Skader skal straks meddeles udlejer.

2.2 Det i lejeaftalen anførte maksimale personantal må ikke overskrides, uden at udlejer har givet tilladelse hertil. Der må ikke opstilles telte eller campingvogne på feriehusets grund.

2.3 Husdyr, især hunde og katte, må kun medbringes, hvis udlejer har givet tilladelse hertil. Hunde og katte må ikke efterlades alene i huset. Medbringes kæledyr, skal lejer altid rengøre huset for hår inden afrejse - også selvom der er bestilt rengøring eller denne er inkluderet i lejen.

2.4 Der betales som udgangspunkt ikke depositum. Ved poolhuse betales dog depositum på mellem kr. 1.800,- og kr. 2.200,- pr. ophold. Depositum er til sikkerhed for nøgle, rengøring og ekstra omkostninger på stedet og refunderes senest 14 dage efter lejemålets ophør, forudsat huset blev efterladt i rengjort stand og uden skader. Depositum betales sammen med 2. rate af lejebeløbet. I specielle tilfælde, f.eks. ved ungdomsgrupper og grupperejser, forbeholder udlejer sig ret til at opkræve ekstra depositum på kr. 2.500 til kr. 5.000 pr. ophold, forlange at lejer bestiller rengøring samt forlange at lejer tilkøber Ferieboligforsikring hos DanWest Feriehusudlejning.

2.5 Lejer skal straks melde eventuelle skader til udlejer eller husets ejer. Ved en forsinket meddelelse har udlejer eller husets ejer krav på at få erstattet eventuelle følgeskader, bl.a. nødvendige betalinger til den efterfølgende lejer, hvis vedkommende kræver erstatning for en skade, som den foregående lejer ikke har meldt til udlejer eller husets ejer. Ved lejemålets ophør skal lejer aflevere nøglen, hvor lejer har modtaget den.

2.6 Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til renholdelse af det lejede sommerhus og skal ved lejemålets afslutning overlade dette i ryddelig og rengjort stand. Evt. nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. Slutrengøring af sommerhuset kan mod betaling bestilles hos DanWest Feriehusudlejning. Det er ikke tilladt lejer, af hensyn til DanWest Feriehusudlejnings ansvar over for ejeren af det lejede sommerhus, at overdrage de nævnte rengøringsforpligtelser til tredjemand.

3.1 Eventuelle skader og mangler skal meldes straks og senest 24 timer efter at de er opdaget. Lejer kan kræve hjælp, men skal i denne forbindelse give udlejer eller husets ejer en rimelig frist til at afhjælpe skaden eller manglen. Såfremt der ikke sker en afhjælpning inden for en rimelig frist, har lejer krav på en reduktion i lejeprisen. Hvis der ved en reklamation ikke kan findes en tilfredsstillende løsning med udlejeren, har lejeren mulighed for at forelægge sagen for Ankenævnet for Feriehusudlejning eller EU’s Klagenævn.

3.2 Telefoniske reklamationer skal straks meddeles udlejer.

3.3 For sene reklamationer anerkendes ikke af udlejer eller husets ejer og berettiger ikke til kompensation.

3.4 Skader og mangler kan ikke meldes efter lejemålets ophør.

3.5 Der er ingen garanti mod forekomsten af insekter, hvepse, ørentvister el. lign. Udlejer eller husets ejer sørger for afhjælpning inden for mulighedernes grænser.

3.6 I mange af vores sommerhuse er rygning (også e-cigaretter)  ikke tilladt - se venligst sommerhusbeskrivelsen. Vi kan dog ikke garantere, at der i disse sommerhuse aldrig har været røget. Vi beder dig om at respektere forbuddet. Hvis du ikke overholder forbuddet, forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr på mindst kr. 3.000,-.

3.7 Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for støj- og lugtgener fra fx byggeri, trafik, fly, militærøvelser og landbrug.

4.1 En eventuel annullering af lejeaftalen skal ske skriftligt. Annulleringer modtaget pr. e-mail er først gyldige, når udlejer bekræfter annulleringen overfor lejer. Annulleringer modtages også pr. anbefalet brev. I så fald er annulleringsgebyrerne som følger:

  • Annullering indtil 90 dage før lejemålets begyndelse: 10% af lejebeløbet, dog mindst 400,- kr.
  • Annullering 89-60 dage før lejemålets begyndelse: 25% af lejebeløbet.
  • Annullering 59-35 dage før lejemålets begyndelse: 50% af lejebeløbet.
  • Annullering 34-21 dage før lejemålets begyndelse: 75% af lejebeløbet.
  • Annullering 20 eller færre dage før lejemålets begyndelse: 100% af lejebeløbet.

I tilfælde af annullering af opholdet forfalder ovennævnte gebyrer samt forsikrings- og bestillingsgebyret til betaling.

4.2 Lejer er altid berettiget til efter aftale med udlejer at overdrage lejeaftalen til en ny lejer.

4.3 I tilfælde af force majeure som bl.a. krig, strejke, epidemi, pandemi, karantæne, grænselukning og vejrforhold er udlejer berettiget til at ophæve lejeaftalen med øjeblikkelig virkning. Lejer har ikke krav på erstatning.

5.1 Såfremt en eller flere af DanWests betingelser i lejeaftalen ikke er gældende, sættes de andre lejebetingelser ikke ud af kraft.

5.2 De af udlejer fastsatte priser er under forbehold for eventuelle kursændringer, trykfejl el. lign. Forkerte oplysninger i tilbuddene og priserne berettiger lejer til at fratræde aftalen.

5.3 Værneting for begge parter er Herning, Danmark.

5.4 De fastsatte forbrugspriser (bl.a. strøm, varme og vand) er under forbehold for eventuelle prisstigninger.

5.5 Bliver der konstateret fejl på kabler eller installationer i sommerhuset, efter ikke-godkendte udtag er brugt til ladning af el-bil, er lejeren ansvarlig herfor. Oplad derfor kun el-bil ved sommerhuset, hvis sommerhuset er udstyret med et udtag til opladning af el-bil eller benyt lade-stationer på offentlige steder.


Ovenstående lejebetingelser er senest opdateret d. 26-06-2024.
Bemærk: De aktuelle lejebetingelser vedhæftes altid til dit lejebevis ifm. booking.